tieners tijdens straatspeeldag Heerlerbaan

Weller in de maatschappij

Voor Weller gaat prettig wonen hand in hand met een omgeving die schoon, heel en veilig is en waar mensen en organisaties elkaar ontmoeten en samenwerken. Samen met onze huurders, gemeenten en maatschappelijke partners werken we aan een aantrekkelijke, vitale en duurzame woonomgeving.

aanleg speeltuin eikenderveld


Sterk in wijken en buurten

Ons belangrijkste doel is het betaalbaar en beschikbaar houden van een goede sociale woningvoorraad voor huishoudens met een kleine beurs. Maar, minstens zo belangrijk vinden wij het dat onze huurders in een omgeving wonen die schoon, heel en veilig is. En dat er goede voorzieningen zijn. Winkels om boodschappen te doen. Scholen voor de kinderen. Ruimte voor ontmoeting. En zorg voor mensen die dat nodig hebben. Daarom investeren we niet alleen in goede, betaalbare woningen, maar ook in sterke wijken en buurten waar iedereen zich veilig en thuis voelt. Woonplezier houdt bij Weller niet op bij de voordeur!

  • In ‘onze Wellerbuurten’ zijn wij zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving te bewaken en waar nodig te verbeteren.
  • We ondersteunen bewoners bij initiatieven voor en door de wijk. Bijvoorbeeld met de aanleg van een moestuin zoals in De Egge, een speelvoorziening zoals in Eikenderveld of een Doe- en Droomplein zoals in De Wieër. De bewoners zijn bij deze projecten zelf aan zet. Zij nemen zelf het initiatief om verbeteringen aan te brengen in de woonomgeving. Weller vervult de rol van facilitator en verbinder van partijen.
  • We bouwen (mee aan) goede voorzieningen voor onze huurders. Zoals de nieuwe Brede School in Brunssum-Centrum, een aantrekkelijk winkelcentrum voor Heerlerheide, jongerenwoningen in het uitgaanshart van Heerlen en WWZ-woningen in Heerlerbaan. En in Maankwartier combineren we allerlei centrumfuncties met sociale woningbouw op een nieuwe, unieke plek in Heerlen.
brede school Brunssum

In 'onze Wellerbuurten' zijn wij zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving te bewaken en waar nodig te verbeteren.

Samen met partners en bewoners

De samenleving maak je samen. Samenwerken staat dan ook op alle fronten centraal bij Weller. Samen met onze partners zorgen we ervoor dat iedereen prettig kan wonen in Heerlen, Brunssum en Schinveld.

  • Samen met maatschappelijke partners werken wij in wijkgerichte WWZ-teams aan een compleet aanbod op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg. In Heerlerbaan passen we bijvoorbeeld de komende jaren 492 hoogbouwwoningen aan binnen het WWZ-concept. En in Brunssum ontwikkelen we Noorderkroon II voor cliënten van Radar.
  • Samen met huurdersorganisaties en bewoners werken we aan de leefbaarheid van onze wijken.
  • Samen met onze partners zoals de gemeenten, Provincie Limburg, IBA, ondernemers en commerciële partijen werken we aan de uitvoering van de Masterplannen en Stadsdeelvisies die voor Heerlen, Brunssum en Onderbanken zijn opgesteld. Zoals de herinrichting van Het Ei in Brunssum en de revitalisering van Heerlen-Centrum.

Klik hier voor meer informatie

Housing Parkstad

Samen met Housing Parkstad helpen wij mensen die tijdelijk in een beschermde woonomgeving of opvangvoorziening hebben gewoond naar een zelfstandige toekomst. Een nieuwe start in een eigen woning. Iedereen die iets van zijn leven wil maken, krijgt bij Weller zo de kans om vanuit een veilige thuissituatie aan zijn of haar toekomst te werken.

vrijwilligers Molenwei Heerlen


Duurzaam en milieubewust

Weller werkt actief mee aan de uitvoering van de lokale, regionale en landelijke ambities naar een duurzame en energievriendelijke toekomst. De lat ligt hoog. Wij streven naar energieneutraal wonen in 2040. Met als eerste mijlpaal een gemiddeld B-label voor onze complete woningvoorraad in 2021. We zijn al flink op weg om deze duurzaamheidsdoelstelling te realiseren:

Duurzame renovatie

In Heerlerbaan zijn we in 2016 gestart met de renovatie van 492 flatwoningen tot levensloopbestendige en energievriendelijke woningen met een A- of B-label.

wellerwoningen Peter Schunckstraat Heerlen


Mijnwaterproject

We werken aan uitbreiding van het Mijnwaterproject, waarbij duurzame energie wordt gewonnen uit het water in de voormalige steenkolenmijnen. Het warmte- en koudenet van Mijnwater BV wordt in 2017/2018 uitgebreid voor de verwarming en koeling van Maankwartier en de Magistraat in Heerlerheide. Later volgen in Heerlen-Centrum het nieuwbouwcomplex Lux Luna en Parcstaete. Waar het Mijnwaterproject technisch niet haalbaar is, kopen we voor collectieve installaties andere energie in die goedkoop en duurzaam is.

Verduurzaming

We doen mee met initiatieven van partners om woningen te verduurzamen. Zo werken we met de Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) aan een concept voor duurzame renovaties van de bestaande voorraad.

Energieteams

We ondersteunen de Energieteams die energiezuinig gedrag stimuleren bij onze huurders. In 2016 hebben deze teams al 491 Wellerwoningen bezocht. Het resultaat: een CO2-besparing van 89.000 kg (!) en een energiebesparing van € 63,- per woning. Wilt u meer weten over de duurzaamheidsambities van Weller?

Meer informatie

> Parkstad Limburg Energietransitie

> Mijnwater.com

> Energieakkoord Duurzame Groei

> Koepelconvenant Energiebesparing Gebouwde Omgeving

> Download ons Strategisch Beleidsplan 2017 t/m 2020 'Dichter bij huis'