overleggen

Governance

Weller staat de komende jaren voor belangrijke uitdagingen. Zoals het betaalbaar en beschikbaar houden van voldoende sociale woningen in sterke en leefbare wijken en buurten. Ook willen we grote stappen zetten in het verduurzamen van onze woningvoorraad. Dit zijn financieel maar ook maatschappelijk kostbare projecten die we bewust en verantwoord willen uitvoeren. De Raad van Commissarissen vervult hierbij een belangrijke rol als adviseur en toezichthouder.

Transparantie voorop

Weller werkt volgens de principes van de Aedescode en de Governance Code Woningcorporaties. Corporate Governance staat bij ons voor goed bestuur, toezicht, effectiviteit en doelmatigheid. De rolverdeling binnen de samenwerking tussen de directeur-bestuurder van Weller en de Raad van Commissarissen is helder en transparant. De directeur-bestuurder maakt het strategisch beleid van Weller en voert dit ook uit. De Raad van commissarissen fungeert als klankbord van de directeur-bestuurder en ziet erop toe dat de gewenste volkshuisvestelijke prestaties, de kwaliteit én de continuïteit van dienstverlening en bedrijfsvoering worden gerealiseerd.

strategie


Raad van Commissarissen

  • Maarten Oomes: Vastgoed
  • Paul Geraets: Financiën
  • Rachelle Rijk: Financiën en Control
  • Irene Thuis: Volkshuisvesting en Wonen en Zorg
  • Ronald Frins: ICT en data governance

De leden van de Raad van Commissarissen van Weller zijn onafhankelijk in de zin van de Corporate Governance Code. Van hen wordt integriteit, besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. De commissarissen ontvangen een vergoeding voor hun werk. Deze vergoeding past binnen de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens.

Meer informatie over de leden van de Raad van Commissarissen.

Weller beleidsplan 2022 t/m 2026