vergaderen

Governance

Weller staat de komende jaren voor belangrijke uitdagingen. Zoals het betaalbaar en beschikbaar houden van voldoende sociale woningen in sterke en leefbare wijken en buurten. Ook willen we grote stappen zetten in het verduurzamen van onze woningvoorraad. Dit zijn financieel maar ook maatschappelijk kostbare projecten die we bewust en verantwoord willen uitvoeren. De Raad van Commissarissen vervult hierbij een belangrijke rol als adviseur en toezichthouder.

Transparantie voorop

Weller werkt volgens de principes van de Aedescode en de Governance Code Woningcorporaties. Corporate Governance staat bij ons voor goed bestuur, toezicht, effectiviteit en doelmatigheid. De rolverdeling binnen de samenwerking tussen de directeur-bestuurders van Weller en de Raad van Commissarissen is helder en transparant. De directeur-bestuurders maken het strategisch beleid van Weller en voeren dit ook uit. De Raad van Commissarissen fungeert als klankbord van de directeur-bestuurders en ziet erop toe dat de gewenste volkshuisvestelijke prestaties, de kwaliteit én de continuïteit van dienstverlening en bedrijfsvoering worden gerealiseerd.

strategie

Raad van Commissarissen

De leden van de Raad van Commissarissen van Weller zijn ieder afzonderlijk in staat om de hoofdlijnen van het beleid van Weller zowel op onderdelen als in zijn totaliteit te beoordelen. Daarnaast is elk lid deskundig op een specifiek aandachtsgebied op het gebied van volkshuisvesting, financiën, organisatie, risicomanagement en projectmanagement.

  • Rien Hommes : Fianciën en risicomanagement, interim-voorzitter
  • Bert Debie : Organisatie
  • Paul Geraets : Financiën
  • Amanda Schuitemaker : Projectmanagement
  • Felicitas Crutzen : Volkshuisvesting

De leden van de Raad van Commissarissen van Weller zijn onafhankelijk in de zin van de Corporate Governance Code. Van hen wordt integriteit, besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. De commissarissen ontvangen een vergoeding voor hun werk. Deze vergoeding past binnen de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens.
Meer informatie over de leden van de Raad van Commissarissen.

Meer informatie over de Raad van Commissarissen van Weller vindt u in:
- Algemene Kenmerken Raad van Commissarissen
- Honorering raad van Commissarissen
- Toetsing geschiktheid voor het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen

Weller beleidsplan 2017 t/m 2020‘Dichter bij Huis’