Wijkvernieuwing Schuttersveld

Schuttersveld is een karakteristieke mijnkolonie in 1920 gebouwd voor mijnwerkers van de mijn Hendrik. De wijk is gebouwd als tuindorp en bestond oorspronkelijk uit 454 huurwoningen. Tijdens de wijkvernieuwing in 1975-1978 zijn 402 woningen gerenoveerd en 52 gesloopt voor vervangende nieuwbouw in de Beekstraat-Heidestraat. In de loop der tijd is het merendeel van de huurwoningen verkocht: 80% van de woningen is particulier bezit. Sinds 2009 maakt Schuttersveld deel uit van het Beschermd Gezicht Mijnkoloniën Brunssum.
Brunssumse wijk de Oude Egge

Ligging Schuttersveld

Schuttersveld ligt in Brunssum-Oost, op gemiddeld circa 750 meter van het centrum van Brunssum. Aan de oostrand van de wijk ligt het unieke Schutterspark en de natuur van het dal van de Roode Beek. De brede maatschappelijke voorziening ‘Bronsheim’, met onder andere een basisschool, peuterspeelzaal en kinderdagverblijf, ligt op loopafstand. In het Hammerhoes (een door Weller voor de buurt beschikbaar gestelde woning) worden veel activiteiten voor en door bewoners van Schutterveld georganiseerd.

De opgave 

De renovatie van de wijk in 1975 is alweer bijna 50 jaar geleden. Een groot deel van de oorspronkelijke huurwoningen is in de jaren na de renovatie verkocht. Anno 2022 zijn er 314 koopwoningen, waarvan een aantal particulier verhuurd wordt, en 90 sociale huurwoningen van Weller. De wijk is dermate verouderd dat vernieuwing en verduurzaming gewenst is. Veel woningen hebben gebreken, waaronder verzakking van latere aanbouwen, vochtoverlast, asbest, slechte thermische en akoestische isolatie. Ook de inrichting van de woonomgeving is gedateerd en sluit niet meer aan op hedendaagse eisen. Het groen, dat heel karakteristiek is voor de wijk, is aan vernieuwing toe, het parkeren vraagt om herinrichting en afkoppeling van regenwater is gewenst.

Het project en de partners

De wijkvernieuwing Schuttersveld is een gezamenlijk project van Weller en gemeente Brunssum, met ondersteuning van Stadsregio Parkstad Limburg. Het project is geïnitieerd vanuit het Volkshuisvestingsfonds. Dit landelijke fonds is ingesteld met als doel de kwaliteit van slechte particuliere woningen, de woonomgeving en leefbaarheid te verbeteren. Op 15 juli 2021 is Schuttersveld een subsidie toegekend voor:

  • De verwerving van 35 koopwoningen met als doel deze samen met aangrenzende woningen van Weller te slopen en te herbouwen. Weller is projecteigenaar van dit onderdeel.
  • De verduurzaming van 54 particuliere woningen. Gemeente Brunssum is projecteigenaar. Weller zal de particuliere verduurzaming ondersteunen met expertise uit de verduurzaming van huurwoningen en door samenwerking in blokken met gemengd woningbezit.

Deelprojecten Weller

Als onderdeel van de wijkvernieuwing Schuttersveld bereidt Weller drie deelprojecten voor: sloop-nieuwbouw (circa 70 woningen, waaronder 35 aangekochte particuliere woningen), transformatie (twee beeldbepalende woningblokken) en verduurzaming (circa 40-50 verspreide huurwoningen). Tegelijkertijd is de lopende verkoop van huurwoningen ’on hold’ gezet. 

Deelproject 1 aankoop particuliere woningen, sloop en herbouw

Met behulp van het Volkshuisvestingsfonds kan Weller 35 particuliere woningen aankopen. Doel is het aaneengesloten eigendom van Weller op blokniveau deels te herstellen. Dan wordt het mogelijk deze woningen te slopen en te herbouwen als duurzame sociale huurwoningen. Dit met behoud van de cultuurhistorische waarde zoals in de Oude Egge plaatsvindt. De bloksgewijze aanpak kan als voorbeeld dienen voor toekomstige wijkvernieuwing in andere delen van de wijk. Het verwervingsonderzoek is begin 2022 gestart. Hierbij ligt het accent op koopwoningen in blokken met 50% of meer bezit van Weller. De aankoop van particuliere woningen geschiedt op vrijwillige basis. Eigenaren krijgen naast een marktconforme prijs op basis van een onafhankelijke taxatie, een stadsvernieuwingsurgentie voor een sociale huurwoning in Limburg (WiL), de mogelijkheid met voorrang te verhuizen naar een sociale huurwoning van Weller, waaronder levensloopbestendige nieuwbouw en kunnen gebruikmaken van het verhuisservicepakket van Weller.

Planning:

  • Stap 1 verwerving 2022-2026.
  • Stap 2 pilot met voorbeeldblok(ken) sloop-nieuwbouw 2024-2025.
  • Stap 3 uitvoering sloop-nieuwbouwprogramma 2025-2031.

Deelproject 2 aanpak beeldbepalende panden Rimburgerweg

Langs de westrand van de wijk staan twee panden van Weller die beeldbepalend zijn voor de cultuurhistorie van de wijk. In een ver verleden waren hier wijkwinkels gehuisvest, zoals bakkerij Van der Zee. Bij de renovatie in 1975 is een deel van de panden verbouwd tot 8 appartementen. Een deel heeft op dit moment een tijdelijke maatschappelijke functie (voedselbank). 

Ook deze panden zijn sterk verouderd en niet duurzaam. In 2023 wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor de transformatie van beide panden. Naast wonen behoort ook een maatschappelijke functie tot de mogelijkheden.

Deelproject 3 aanpak verspreide huurwoningen Weller die niet gesloopt worden

Circa 50 huurwoningen van Weller staan sterk verspreid tussen koopwoningen. Veelal één huurwoning in een blok met drie koopwoningen. De wens is deze te verduurzamen. Of en hoe dit kan is afhankelijk van de uitkomsten van het bouwtechnische onderzoek dat begin 2023 wordt uitgevoerd. De hieruit voortvloeiende werkzaamheden zullen in overleg met de eigenaren uit het blok worden voorbereid. Hierbij kunnen de eigenaren, indien gewenst, meeliften met verbeteringsmaatregelen van Weller. De planning is afhankelijk van de conclusies uit het bouwtechnische onderzoek.

Proces: communicatie en participatie

Bij de communicatie wordt een tweesporen aanpak gevolgd.  Het accent ligt op een kleinschalige laagdrempelige benadering passend bij de bloksgewijze aanpak in de vorm van huiskamergesprekken en blokbijeenkomsten. Bij de gestarte verwerving blijkt dat het ongedwongen en open karakter van de huiskamergesprekken cruciaal is bij het verwerven van draagvlak voor de wijkvernieuwing. 

Voor meer algemene informatie over de wijkvernieuwing (o.a. resultaten onderzoeken,  planning uitvoering en delen van ervaringen) is gekozen voor wijkbrede nieuwsbrieven in combinatie met deze projectwebsite. Op deze wijze  worden alle bewoners, huurders en eigenaren, gelijk geïnformeerd.

De planning

De vernieuwing van Schuttersveld is een geleidelijk proces waarbij stap voor stap delen van de wijk worden verbeterd. Voor het deelproject aankoop-sloop-nieuwbouw is 10 jaar uit getrokken. Het tempo van de wijkvernieuwing wordt sterk bepaald door de bereidheid van particuliere eigenaren om mee te werken aan de verwerving en bij de bloksgewijze verduurzaming. De concrete uitvoeringwerkzaamheden starten na 2023. In 2023 wordt op basis van het bouwtechnische onderzoek en de resultaten van de verwerving een projectplan opgesteld met een uitvoeringsplanning voor sloop-nieuwbouw en verduurzaming. 

Projectleiding

Voor meer informatie over de wijkvernieuwing Schuttersveld kunt u contact opnemen met:
- Hans van der Broeck, projectleider
  06 - 205 474 39 of hansvdbroeck@wellernet.nl
- Bert van Ogtrop, procesmanager
  06 - 117 259 22 of bvogtrop@gmail.com

Links

Nieuwsbrief
Brieven huurders Schuttersveld
Brieven woningeigenaren Schuttersveld
Presentaties wijkvernieuwing