bewoners weller

Kerndoelen

Onze vijf kerndoelen

1. Bij Weller is wonen gewoon betaalbaar.

 • We hanteren een gematigd huurbeleid dat recht doet aan onze betaalbaarheidsdoelstellingen.
 • We maken bij nieuwe verhuringen de woonlasten inzichtelijker en 'sturen' op een woonquote van max. 35%. 
 • We gaan meer huishoudens ondersteunen met de VoorzieningenWijzer. Hiermee kunnen onze huurders flink besparen op hun maandelijkse lasten. 

2. Sterk in wijken en buurten.

 • We werken aan verbetering van het woon- en leefklimaat in Heerlen-Noord; in het bijzonder in Vrieheide e.o., Grasbroek, Musschemig en Schandelen.
 • We werken aan een integrale aanpak van Schuttersveld in Brunssum en de Bloemenbuurt in Beekdaelen - met speciale aandacht voor het particulier bezit (dit zijn voormalige Wellerwoningen). 
 • We gaan nieuwe mogelijkheden ontwikkelen voor het toepassen van 'maatwerk' bij woningtoewijzing.

3. Wellerdienstverlening.

 • We gaan onze Social Media-strategie uitrollen.
 • We gaan ervoor zorgen dat onze huurders zich gehoord, gezien en begrepen voelen. Dat checken we ook na elk contact.
 • We willen onze bovengemiddelde (tevredenheids)score in de Aedesbenchmark Huurdersoordeel vasthouden, liever nog verder verhogen.  
bewoners weller


4. Voor iedereen een goede woning.

 • Wij verhuren minimaal 50 % van het vrijkomend aanbod aan reguliere woningzoekenden.
 • In 2026 hebben wij in 'onze' Wellerwijken het gespikkeld particulier bezit aangekocht, gesaneerd of samen met eigenaren opgeknapt met oog voor een uniforme uitstraling in wijken en buurten. 
 • We realiseren het woningtransitieprogramma en voldoen aan de ambitie 1% nieuwbouw voor oud

5. Werken met, aan en bij Weller

 • We werken met onze Huurderskoepels aan nieuwe vormen van huurdersparticipatie, om meer huurders te betrekken bij ons werk.
 • We ontwikkelen en implementeren in 2022 een nieuwe informatievisie, I-Vision. 
 • We passen onze organisatie aan rond de pijlers 'sterk in werken en buurten' en 'de klant centraal' en ontwikkelen en voeren een nieuwe strategische personeelsplanning uit.